Luterisma mantojuma fonds

A. deglava iela 10–1, Rīga, Lv–1009, tel. 20089602

 

Mūsu izdotās grāmatas

DIEVS, KĀPĒC TU GULI?

Leifs Andersens


Šīs grāmatas mērķis ir palīdzēt ciešanās un sāpēs, kad nereti mums šķiet, ka Dievs ir apklusis.

Kā raksta pats autors, “virsraksts nav provokācija. Tas ir citāts: “Celies, Kungs, – kāpēc Tu guli? Mosties un neatstum mūs uz laiku laikiem!” (Ps. 44:24).”

BĒRNI – SVĒTĪBA UN PIENĀKUMS

Guntars un Jana Baikovi


Mūsu kā vecāku uzdevums nav audzināt augļus, mūsu uzdevums ir audzināt kokus, turklāt – labus kokus. Tas nozīmē, ka šī grāmata nebūs par to, kā panākt, lai bērni labi uzvestos, bet par to, kādi mums viņi jāaudzina, lai izauguši viņi līdz pat vecumam nenovērstos no ceļa, kuru viņiem mācījām (Sal. pam. 22:6). Atcerēsimies, ka mēs neaudzinām bērnus, mēs audzinām nākamos pieaugušos. Ja būsim veiksmīgi šajā uzdevumā, tad arī labie augļi neizpaliks.

KRISTĪBA

Dr. Deivids Skērs


Grāmata “Kristība” ir izdota sērijā “Konfesionāli luteriskā dogmatika”. Autors sniedz konfesionālu un vienlaikus svaigu skatījumu uz Kristības sakramentu, analizējot gan Romas katoļu, gan reformātu mācības par Kristību; salīdzinot pašreizējās luterāņu Kristības rituāla formas ar vēsturisko luterisma praksi; kā arī pārliecinoši atspēkojot bērnu kristīšanas pretiniekus. Grāmata sistemātiski apraksta to, kā Dievs darbojas šajā sakramentā.

KRISTUS KRUSTS

Džons Stots


Džona Stota (dzimis 1921. gadā Londonā) rūpīgā krusta nozīmes analīze mums atklāj, kā krusts visu pārveido, sniedzot mums jaunas, pielūgsmes pilnas attiecības ar Dievu, jaunu un nosvērtu sevis izpratni, jaunu pamudinājumu nodoties misijai, jaunu mīlestību pret mūsu ienaidniekiem un jaunu drosmi ciešanās stāties pretī apmulsumam.

MĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA
Kristīgais katehisms

Pērs Anderss Grunnans

Šis jau ir trešais atkārtotais izdevums Grunnana grāmatai “Mīlestība, žēlastība, patiesība”. Tas  norāda uz to, ka Latvijas luterāņu draudzēs, šī grāmata ir bijusi ļoti iecienīta un plaši lietota. Patreizējā kristīgo grāmatu tirgū, šī ir vienīgā pieejamā grāmata, kura izmantojama iesvētes mācības kursā luterāņu draudzēs. Grunnans, balstoties uz Lutera Mazo Katehismu, runā par kristīgās ticības pamatpatiesībām vienkāršā un mūsdienīgā veidā.

MĀCĪTĀJI, KAS NĀVĒ GĀJA

Kārlis Beldavs


Mācītājs Beldavs šīs grāmatas ievadvārdos raksta: Ciešot mācītāji, kas noslepkavoti revolūcijā, ir rādījuši gaišu paraugu mums, kas mēs viņus pieminam. Kā gaišas bāku liesmas tumšā, vētrainā laikā, – tā viņu beidzamās liecības izstaro gaišu spožumu mūsu laika bērniem, mācīdamas tiem augsti cienīt Dieva vārdu, kas mums ir vienīgais gaišums, nāves ēnu ielejā stājoties. Arī pār tevi, lasītāj, klāsies reiz nāves nakts. Arī tavs dzīves ritums reiz mitēsies. Vai varētu tev vienaldzīgs būt un palikt Dieva vārds?! Vai šī grāmata tev nenesīs svētību? Vai šie beidzamie tavu mācītāju sprediķi nerunās uz tevi spēcīgu vārdu?

JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATA
Luiss A. Braitons

Šī grāmata ir Bībeles pēdējā grāmata. Nav zināms, vai tā bija sarakstīta pēdējā, tomēr baznīca juta aicinājumu izvietot to kanona beigās, jo saskatīja tajā Dieva atklāsmes noslēgumu. Dievs nesniegs vairs nevienu atklāsmi līdz pat Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Tādējādi Atklāsmes grāmata ir visa bibliskā pestīšanas vēstures stāsta kulminācija. Tā ir noslēgums visam, kas rakstīts gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā. Tā parāda gan pravietiskās, gan apustuliskās atklāsmes galamērķi: ķēniņu Ķēniņa un valdnieku Valdnieka Jēzus Kristus valstību un jaunas debess un jaunas zemes apsolījuma piepildījumu.

VIENPRĀTĪBAS GRĀMATA           


Luterāņu ticības apliecības:

  1. 1.Augsburgas ticības apliecība

  2. 2.Apoloģija

  3. 3.Mazais un Lielais Katehismi

  4. 4.Šmalkaldes artikuli

  5. 5.Par pāvesta varu un primātu

  6. 6.Konkordijas formula

MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS           

Herberts Girgenzons


Grāmata domāta cilvēkam, kurš vēlas padziļināti saprast to, kas tad ir "nepieciešams pestīšanai", bet kas nav. Labs materiāls Bībeles stundām, lasītāju klubiem, lai draudžu locekļi un mācītājs kopā aplūkotu padziļinātu kristīgās ticības kursu, soli pa solim atsaucoties uz Lutera Mazo katehismu. Neatsverams palīgs mācītājiem, gatavojoties iesvētes mācībām.

BAUSLĪBAS UN EVAŅĢĒLIJA NOSLĒPUMI

Karls Olofs Rozeniuss


Bez pareizas izpratnes un izšķiršanas starp Bauslību un Evaņģēliju, visa Bībele paliek nesaprotama un tumša. Arī Dieva darbi paliek miglā tīti. Rozeniuss, soli pa solim šajā grāmatā aplūko visus desmit baušļus un visus Tēvreizes lūgumus Bauslības un Evaņģēlija kontekstā. Labs materiāls Bībeles stundām draudzēs, grāmatu lasītāju klubos. Vēl viens palīgs mācītājam, gatavojoties iesvētes stundai.

R. FeldmanisR._Feldmanis.html
Bērniemberniem_2.html
Meditācijameditacija.html
M. LutersM._Luters.html
Grāmatu cenas šeit.Gramatas_files/2014%20maijs%20draudzem.pdf

DIEVA ĀMURS

Bo Gīrcs


Piedāvājam lasītājiem Bū Jīrtsa grāmatas “Dieva āmurs” atkārtoto, otro izdevumu. Ja pirmais izdevums bija tulkojums no grāmatas angļu versijas, tad šis, otrais izdevums, ir tulkojums no oriģinālās zviedru valodas. Līdz ar to ceram, ka Latvijas lasītājs būs tikai ieguvējs un varēs pilnībā izbaudīt visu trīs romānu nianses, kuras atklājas tikai tulkojot no zviedru valodas.

 

LUTERISKAIS GARĪGUMS

Vai luterāņiem ir savs garīgums? Jā, tik tiešām ir! Šī grāmata ir tāda paša nosaukuma populāru Bībeles studiju sērijas adaptācija, un tā pēta bagātīgos dziļumus, kas raksturīgi īpaši luteriskajam garīgumam, kurš sākas Kristībā un ir balstīts Dieva Vārdā. Šajā Vārdā iemiesotais, krustā sistais un augšāmceltais Kungs pasludina savu uzvaru pār grēku, nāvi un velnu, un no šī Vārda izplūst Viņa Evaņģēlija pasludinājums un sakramentu pārvaldīšana. Šajos žēlastības līdzekļos, kas tiek pasniegti Viņa Baznīcas liturģijā, Kristus dāvā ne tikai garīgu enerģiju, emocionālu pacēlumu, spriešanas veidu vai stingru morāli, bet Viņš patiesi dāvā sevi – Dievu cilvēka miesā.