Luterisma mantojuma fonds

A. deglava iela 10–1, Rīga, Lv–1009, tel. 20089602

 

Mūsu izdotās grāmatas

PRAVIEŠA JESAJAS GRĀMATAS SKAIDROJUMS

Mārtiņš LutersEsam izdevuši kārtējo grāmatu Mārtiņa Lutera darbu sērijā “Pravieša Jesajas grāmatas skaidrojums”PSALMU SKAIDROJUMS

Dr. Mārtiņš Luters


Kārtējais Lutera fundamentālais darbs, kurā pantu pēc panta Luters analizē gandrīz visus psalmus pēc kārtas. Lielisks meditācijas jeb pārdomu avots.
MAZAIS KATEHISMS, 5. izdevums.

Mārtiņš Luters


Sešos mācību gabalos - desmit baušļi, Apustuļu ticības apliecība, Mūsu Tēvs debesīs lūgšana, Kristība, Grēksūdze un Vakarēdiens, autors soli pa solim atbild uz jautājumiem, kuri vistiešākā veidā ir saistīti ar cilvēka glābšanu, ar cilvēka attiecībām ar Radītāju.EVAŅĢĒLIJA SKAIDROJUMS SVĒTKU UN APUSTUĻU ATCERES DIENĀM

Dr. Mārtiņš Luters


Grāmatā ir apkopoti Lutera sprediķi, kuri ir sacīti mazāk pazīstamos Baznīcas svētkos (bet ne tikai, piemēram, arī Kristus dzimšanas svētkos) un apustuļu atceres dienās.

APLIECĪBA PAR KRISTUS VAKARĒDIENU

Dr. Mārtiņš Luters


"Apliecība" ir viens no nozīmīgākajiem Mārtiņa Lutera darbiem, kurā viņš turpina teoloģisko cīņu par Evaņģēlija mācības tīrību, kas aizsākās līdz ar reformācijas sākumu. Jau pašos pirmajos reformācijas gados Luters īpaši pievērsās jautājumam par sakramentu mācību, jo apzinājās, ka izpratne par sakramentiem ir cieši saistīta ar izpratni par Evaņģēliju, Kristu un Viņa darbu. Sagrozīta izpratne par Kristu un Viņa darbu vienmēr ir radījusi sagrozījumus mācībā par sakramentiem, un arī otrādi – sakramentu mācības izkropļojums vienmēr ir bijis arī uzbrukums Kristum un Viņa Evaņģēlijam.
GALDA RUNAS


Lai izcilu cilvēku iepazītu tuvāk, rodas pamudinājums ielūkoties arī viņa mājas dzīvē – vairāk gan tas vajadzīgs vispusīga priekšstata iegūšanai; bet ne tikai. Būtu bēdīgi, ja liels vīrs savās mājās izrādītos gluži necils, vai arī atklātos pretrunas starp vīru, kas uzstājas publiski, un to, kurš tērpies mājas drēbēs. Lielāks, mīļāks un sirdij tuvāks šis cilvēks būs tad, ja gūsim apstiprinājumu viņa ārējās un iekšējās dzīves vienotībai. Īpaši pārliecinoši to varam redzēt pie Mārtiņa Lutera galda runās.


PĀVILA VĒSTULES GALATIEŠIEM SKAIDROJUMS


Šis apjomīgais darbs (512. lpp.) pantu pa pantam pārdomā un analizē apustuļa Pāvila vēstuli. Luters no dažādiem skatu punktiem aplūko katram apžēlotam grēciniekam arvien aktuālus un dzīvus jautājumus – Dieva tiesa un žēlastība, sods un attaisnošana, darbu taisnība un Kristus taisnība, mūsu labie darbi un Kristus labais darbs. “Vēstule galatiešiem ir mana vēstulīte, ar kuru esmu salaulājies, tā ir mana Kate fon Bora.” Tik mīļi Luters runā par Vēstuli galatiešiem, par kuru pirmoreiz viņš noturēja priekšlasījumus 1516.–1517. gadā un otro reizi – no 1531. gada 2. jūlija līdz 12. decembrim.
LIELAIS KATEHISMS


Lutera katehismi, gan Lielais, gan Mazais, ir kristīga cilvēka dzīves rokasgrāmata. Šīm grāmatām ir paliekoša vērtība nevis tāpēc, ka tās mums atklāj kādas dziļas un nedzirdētas idejas, bet gan tāpēc, ka tās mums atklāj apžēlota grēcinieka ikdienu. Tie ir domāti ikdienas lietošanai, lasīšanai un pārdomām, lai mēs katru dienu no jauna mācītos dzīvot šajā pasaulē kā Dieva bērni. Katehismi mūs ieved grēku nožēlas, uzticības un lūgšanas pasaulē, kura ir pilna ar kalniem un ielejām, ar oāzēm un tuksnešiem. Ikvienam katehismu meditētājam novēlam svētīgu ceļojumu šajā jaunajā pasaulē!
1.MOZUS GRĀMATAS SKAIDROJUMS

(I–V sējumi)


Kopš laika, kad M. Luters lasīja savas lekcijas par 1. Mozus grāmatu, ir pagājuši turpat piecsimts gadi. Mēs dzīvojam citā sociālā sistēmā, ir mainījušies zinātnes atzinumi, papildinājušās zināšanas par vēsturi un valodniecību, bet Lutera komentāri kā ārkārtīgi dziļš un skaidrs evaņģēliskās teoloģijas avots ir aktuāli joprojām.

Nodaļu pēc nodaļas, pantu pa pantam, M. Luters skaidro Bībeles pašu pirmo grāmatu.


BAZNĪCAS POSTILA

(I–V sējumi)


Dr. Mārtiņš Luters

Reformācijas tēva Mārtiņa Lutera srediķu krājumi apkopoti piecos sējumos aptver visas baznīcas gada svētdienas un svētku dienas.

Lielisks iedvesmas, ideju un pārdomu avots par Dieva vārdiem un Viņa gribu cilvēku dzīvēs.


SVĒTO RAKSTU APCERES KATRAI DIENAI


Katru rītu (vai vakaru) iesāc ar aizraujošām M. Lutera pārdomām par Dieva vārdu. Lielisks meditācijas avots, lai ikdienas steigā iedziļinātos un atspirdzinātos plašajos Dieva vārda ūdeņos.

R. FeldmanisR._Feldmanis.html
Bērmiemberniem_2.html
Meditācijameditacija.html
CitasGramatas.html