Mierpilnus un priecīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus!

Mierpilnus un priecīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus!

Grāmatiņa par Gudrību: meditācija par pirmo bausli
G. Baikovs.
Grāmatiņa par Gudrību

Šajos mums tik nozīmīgajos svētkos (ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu ticība) iepriecinām mūsu grāmatu lasītājus ar vēl vienu Guntara Baikova sarakstītu darbu “Grāmatiņa par Gudrību – meditācija par pirmo bausli”.

Gudrākais no mirstīgajiem, kuru kājas minušas šo zemi, slavenais ķēniņš Salamans, savās meditācijās rakstīja, ka gudrība ir vērtīgāka par zeltu. Kā iemantot šo dārgumu? Saskaņā ar Dieva Radītāja atklāsmi Bībelē gudrības sākums nav meklējams nekur citur kā bijīgā attieksmē patiesā Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara priekšā. Savukārt bijība Dieva priekšā nav nekas cits kā paļāvīga paklausība Dieva atklātajai gribai, kā tā īsi apkopota desmit baušļos. Ne velti Psalmu grāmata iesākas ar apgalvojumu, ka svētīgs ir tas cilvēks, kurš par Dieva bauslību domā dienām un naktīm.

Savukārt Dr. Mārtiņš Luters, Svētos Rakstus studējot, bija nonācis pie atziņas, ka visa bauslība ir apkopota pirmajā bauslī. Tieši pirmā baušļa dziļāka izpratne gudrību alkstošajiem atklātu gan to, kāds ir patiesais Dievs, gan to, kas esam mēs, Viņa radība, un kādai dzīvei, attiecībām un uzdevumiem esam radīti. Šajā grāmatā apkopotās meditācijas par pirmo bausli ir pierakstītas cerībā, ka tās varētu palīdzēt dziļāk iepazīt trīsvienīgo Dievu un pirmā baušļa atziņu gaismā skaidrāk izprast pašiem sevi, lai kā Dieva izredzētie un mīļotie, Dieva vārda un Svētā Gara spirdzināti, mēs pieaugtu gan bijībā Dieva priekšā, gan patiesā gudrībā un spētu gan svētīgi aizvadīt šeit atvēlēto laiku, gan izcīnīt uzvaru labajā ticības cīņā.

Šīs grāmatiņas tapšanā īpaši pateicamies Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienībai un Pērtas evaņģēliski luteriskajai draudzei par ziedojumiem, lai šī grāmatiņa nonāktu latviešu lasītāju rokās.

Grāmata būs pieejama pēc 28. aprīļa un tās cena fonda birojā EUR 2.00.

Grāmatiņa par gudrību